Các khóa học thực hành Kế toán dành cho những người đã có kiến thức kế toán cơ bản. Trong các khóa học này người học sẽ được ôn lại kiến thức cơ bản và chú trọng vào các kỹ năng thực hành kế toán.