Khóa học dành cho người (chưa có kiến thức kế toán) muốn học để làm kế toán.