Thư viện Văn bản Pháp quy

Thư viện Văn bản Pháp quy về Kế toán, tài chính, thuế  và một số văn bản liên quan khác...


Page:  1  2  ()

HỆ THỐNG DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY 

  Loại Văn bản:

Luật

  Cơ quan ban hành:

Quốc hội

  Ngày tháng ban hành:

17 June 2003

  Số hiệu văn bản:

03/2003/QH11

  Tên - Trích yếu văn bản:

Luật Kế toán

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Luật

  Cơ quan ban hành:

Quốc hội

  Ngày tháng ban hành:

3 June 2008

  Số hiệu văn bản:

13/2008/QH12

  Tên - Trích yếu văn bản:

Luật Thuế Giá trị Gia tăng

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Luật

  Cơ quan ban hành:

Quốc hội

  Ngày tháng ban hành:

3 June 2008

  Số hiệu văn bản:

14/2008/QH12

  Tên - Trích yếu văn bản:

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Thông tư

  Cơ quan ban hành:

Bộ

  Ngày tháng ban hành:

26 December 2008

  Số hiệu văn bản:

130/2008/TT-BTC

  Tên - Trích yếu văn bản:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  và Nghị định của Chính phủ về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Thông tư

  Cơ quan ban hành:

Bộ

  Ngày tháng ban hành:

10 February 2011

  Số hiệu văn bản:

18/2011/TT-BTC

  Tên - Trích yếu văn bản:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Nghị định

  Cơ quan ban hành:

Chính phủ

  Ngày tháng ban hành:

11 December 2008

  Số hiệu văn bản:

124/2008/NĐ-CP

  Tên - Trích yếu văn bản:

Nghị định - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Luật

  Cơ quan ban hành:

Quốc hội

  Ngày tháng ban hành:

29 November 2006

  Số hiệu văn bản:

78/2006/QH11

  Tên - Trích yếu văn bản:

Luật Quản lý thuế

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Thông tư

  Cơ quan ban hành:

Bộ

  Ngày tháng ban hành:

28 February 2011

  Số hiệu văn bản:

28/2011/TT-BTC

  Tên - Trích yếu văn bản:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP của Chính Phủ

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Nghị định

  Cơ quan ban hành:

Chính phủ

  Ngày tháng ban hành:

25 May 2007

  Số hiệu văn bản:

85/2007/NĐ-CP

  Tên - Trích yếu văn bản:

 NGHỊ ĐỊNH - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

  Loại Văn bản:

Thông tư

  Cơ quan ban hành:

Bộ

  Ngày tháng ban hành:

14 June 2007

  Số hiệu văn bản:

60/2007/TT-BTC

  Tên - Trích yếu văn bản:

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP  thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

  Toàn văn văn bản:

Xem văn bản

More

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH
Page:  1  2  ()