Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

B

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 04:14 PM)
Answer:

1/ Các đơn vị đang làm thủ tục giải thể, đã quyết toán trả lại hoá đơn GTGT, nhưng cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết toán thuế và chư đóng mã số thuế, nếu đơn vị có nhu cầu sử dụng hoá đơn đẻ bán nốt số hàng hoá, tài sản con lại thi cơ quan thuế xem xét bán hoá đơn quyển, sau khi sử dụng đơn vị phải quyết toán quyển hoá đơn mua thêm và phải kê khai bổ sung quyết toan thuế.

2/ Trường hợp đơn vị đã giải thể, coq quan thuế đã kiểm tra quyết toqns thuế, đã đóng mã số thuế, nêu8s có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì được cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng thông thuờng.

Trường hợp công ty A đã nộp thuế GTGT khi thanh lý thiết bị, đã quyết toán và nộp lại hoá đơn, nhưng chưa quyết toán thuế d giải thể thì Cục thuế được bán hoá đơn quyển để công ty bán thanh lý tài sản vaCông ty phải quyết toán thuế theo quy định.

C

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 04:06 PM)
Answer:

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đôi khi có những trường hợp cá biệt chi phí hoa hồng chi phí bán hàng, chi phí triết khấu thương mại khách hàng không đồng ý ghi điều chỉnh giảm trên hoá đơn và nhận tiền thì chi phí này được hướng dẫn như sau.

Tại điển 3.3.1.1, mục III thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập như sau: “ Thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000đ/lần trở lên mà khoản thu nhập này cs được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền thưởng)…

Công ty bán hàng hoá thực tế có giảm giá chiết khấu thương mại nhưng theo yêu cầu của người mua, Công ty không ghi số tiền giảm giá trên hoá đơn, như vậy, công ty phải hạch toán doanh thu theo giá trị ghi trên hoá đơn, hạch toán chi phí đối với khoản chiết khấu thương mại đồng thời thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cao theo hướng dẫn nêu trên.

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 03:56 PM)
Answer:

Công ty có thuê một ôtô của tư nhân để vận chuyển một số hàng hoá của công ty đến Chi nhánh. Vì là xe tư ; không dùng để kinh doanh nên không có hoá đơn. Chi phí vận chuyển này được quy định như sau:

Tại điểm 4,mục IV, Phần B thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế các khoản chi phí sau:các khoản chi không co hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có thuê đơn vị vận chuyển nhưng không có hoá đơn thì sẽ không dược tính chi phí hợp lý. Trường hợp cơ quan Thuế kiểm tra nếu đúng doanh nghiệp có ký các hợp đồng phương tiện vận tải mà các chủ xe không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên theo quy định thì đước cơ quan thuế bán hoá đơn lẻ đồng thời tính và thu thuế theo hợp đồng và thanh lý hợp đồng của từng xe , trên cơ sở đó bên đi thuê cols hoá đơn để hạch toán . Trường hợp các chủ xe có đăng kí kinh doanh thì đối chiếu với doanh thu kê khai thuế của công ty (trên cơ sở các hợp đồng vận chuyển) , đối chiếu việc thanh lý hợp đồng thuê phương tiện vận tải của từng xe tư nhân chứng minh được là đã kê khai nộp thuế thì các chi phí vận chuyển này được chấp nhận tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp .

H

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 04:04 PM)
Answer:

Chi nhánh phụ thuộc cùng địa phương với tru sở chính. Khi chi nhánh mua hàng hoá phục vụ cho hoạt động của chi nhánh thì ghi hoá đơn như sau:

Theo quy định tại điển 2, mục II, phần C thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng tru sở cùng địa phương, thì chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thau cho hoạt động của chi nhánh. Cụ thể, công ty kê khai nộp thuế GTGT đối với các hoá đơn bán hàng ở chi nhánh tại Cục thuế tỉnh , thành phố.

Chi nhánh có phát sinh hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của chi nhánh thì trên hoá đơn bán hàng hoá, diạch vụ mua vào phải ghi tên mã số thuế của chi nhánh. Khi bán hàng, chi nhánh sử dụng hoá đơn do công ty cung cấp, ghi tên, mã số thuê của Chi nhánh.

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 04:11 PM)
Answer:

Về việc sử dụng hoá đơn thu phí dichj vụ ngân hàng đã được hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 12960 TC/TCT ngày 9/12/2003 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quyết toán thuế của ngân hàng thương mại. Cụ thể như sau: Trường hợp các ngân hàng thương mại sử dụng sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ Ngan hàng in bằng máy vi tính đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán, ký hiêu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định thi được coi là hoá đơn GTGT. Các Ngân hàng thương mại thực hiện đăng ký mẫu hoá đơn nêu trên với cơ quan thuế địa phương, nhưng không phải làm thủ tục đăng ký hoá đơn số lượng hoá đơn sử dụng. Thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn thực hiên theo quy định tại điểm 2, Mục V , Phần B Thôg tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tìa chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính Phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hoá đơn.

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 04:13 PM)
Answer:

Tổng cục thuế có công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 hướng dẫn về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua bán sử dụng hoá đơn bất hợp pháp thì:

Trường hợp hoá đơn mua hàng hoá của Công ty cổ phần XNK và thực phẩm Sài Gòn phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bán hàng bỏ trốn mà giá tri hàng hoá ghi trên hoá đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký giữa hai bên và đã thanh toán 100 % bằng chuyển khoản qua ngân hàng; hàng hoá mua vào theo hoá đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hoá đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đày đủ, đúng quy định thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; giá trị hàng hoá mua vào được tinh vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 04:09 PM)
Answer:

Theo kế hoạch phát triển bán hàng, công ty co áp dụng chính sách chiết khấu cho nhưng kháh hàng thanh toán trước thời hạn thì việc lập hoá đơn trong trường hợp này được hướng dẫn như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại mục IV, phần C thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000),mục IV,phần B thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1884/TCT-PCCS ngày 22/6/2004 về hoá đơn điều chỉnh giảm giá, công văn số 3510 TCT- ĐTNN ngày 11/10/2005 của TCT trường hợp công ty áp dung chế đọ chiét khấu do thanh toán trước thời hạn thì không thuộc diện lập hoá đơn điều chỉnh theo quy định, mà số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán hoặc số tiền chiết khấu sẽ được giảm trừ trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền được giảm của hàng hoá, dịch vụ không giảm trừ được hết một hoá đơn thì được giảm trừ dần vào các hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng của các làn tiếp theo. Nêu8s khách hàng không co giao dịch mua hàng hoá, dịch vụ nỡa thì công ty phải thực hiện chi tiền cho khách hàng và được tinh vào khoản chi khuyến mại năm trong mức không chế theo quy định.

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 03:58 PM)
Answer:

Do sơ suất khi mới thành lập doanh nghiêp, chưa kê khai và làm thủ tục hoàn thuế giá tri gia tăng đối với các hoá đơn mua sắm máy móc thiết bị. Doanh nghiệp phải hạch toán như những hoá đơn quá hạn(65 tháng ) này và có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục III, phần Bthông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của của BỘ Tìa chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một ssó điều của luật GTGT thì:

“Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trờ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chớng tờ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ mua vào phat sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 3 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Như vậy, trương hợp Công ty trong quá trình thành lập, chưa kê khai và làm thủ tục hoàn thuế GTGT để các hoá đơn mua sắm máy móc thiết bị quá thời hạn quy định 6 tháng, thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với những hoá đơn này. Thuế GTGT của những hoá đơn không được khấu trừ trên được tinh vào giá trị tài sản cố định để trích khấu hao theo quy định.

Question:
(Last edited: Thursday, 11 August 2011, 10:21 AM)
Answer:

Phải xác định được rõ mục đích học: Học kế toán để làm gì? Nhiều người học để quản lý tình hình kế toán của công ty mình hoặc thậm chí có thể tự làm cho công ty mình, người thì học để hành nghề kế toán, người thì học để sau này làm giảng viên kế toán... Từ đó, có thể xác định được nội dung phải học, tránh học lan man dẫn tới mất nhiều thời gian + chi phí = công sức.

Nếu xác định học làm/ dạy: Nên học thật chắc Nguyên lý kế toán kế toán tài chính
Nếu xác định học để quản lý: Nên học kế toán quản trị

Sau khi học vững lý thuyết thì việc nghiên cứu thực hành sẽ không quá khó (nắm vững định khoản, nắm vững luật là làm được). Kinh nghiệm sẽ tích lũy dần trong quá trình làm việc (vừa học vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm). Tuy nhiên, nếu không có nhiều thời gian để nghiên cứu thực hành thì có thể đến một trung tâm đào tạo kế toán để học một lớp kế toán thực hành. Học kế toán tổng hợp để có thể làm việc độc lập, sau đó thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng để tăng lương (đồng nghĩa với việc tăng trách nhiệm pháp lý).

Một số lưu ý khi học kế toánthực hành:

-  Học kế toán tổng hợp (với đầy đủ nội dung: Báo cáo thuế + lập số sách kế toán + báo cáo tài chính)
- Học thực hành trên máy (học sổ tay để làm quen, học cả excel và một phần mềm kế toán phổ biến)
- Học với giảng viên là kế toán trưởng có kinh nghiệm
- Học ở trung tâm uy tín được nhiều người theo học.
...

Question:
(Last edited: Monday, 8 August 2011, 03:54 PM)
Answer:

Việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng với mức phí có giá trị thấp, dưới 100.000 đồng mỗi lần . Theo quy định của luật thuế GTGT và Luật kế toán thì, nếu người mụa không yêu cầu viết hoá đơn , công ty phải lập bảng kê bán lẻ , căn cứ vào bảng kê hoá đơn lập hoá đơn tổng hợp cho toàn bộ hàng hoá , dịch vụ bán ra trong ngày được quy định như sau :

Tại tiết a , điểm 1.4, Mục VI , phần B thông tư số 120/ 2002/TT- BTCngày 30/12/2002của bộ tài chính về hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ- CP ngày 7/11/2002 của chính phủ về việc in, phát hành , sử dụng ,quản lý hoá đơn quy định : “ các trường hợp bán hàng hoá , dịch vụ sau đây không phải lập hoá đơn : trường hợp bán lẻ hàng hoá , cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền mà người mua không yêu cầu lập và giao hoá đơn. nếu ngườim mua hàng yêu cầu giao hoá đơn thì người bán phải lập và giao hoá đơn theo đúng quy định . Hàng hoá bán lẻ cho người tiêu dùng có giá trị dưới mức quy định tuy không phải lập hoá đơn nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá , dịch vụ theo quy định”.

Như vậy , căn cứ các quy định trên , trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng với mức thu mỗi lần dưới 100.000 đồng, nếu khách hàng không yêu cầu lấy hoá đơn thì công ty phải lập bảng kê bán lẻ hoá đơn , dịch vụ và lập một hoá đơn chung tổng hợp doanh số dịch vụ này trong ngày. Nếu khách hàng yêu cầu láy hoá đơn thì công ty lập hoá đơn cung cấp cho khách hàng . Trường hợp công ty đã lập bảng kê doanh số bán lẻ , Sau đó khách hàng mới yêu cầu lập hoá đơn thì doang số lập bảng kê của ngày xuấtg hoá đơn cho khách hàng được ghi điều chỉnh giảm doanh số của bảng kê trước bằng doanh số lập hoá đơn bán lẻ giao cho khách.

Giám đốc công ty chịu trách nhiệm về doanh thu giảm trừ do xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng đã kê khai trên bảng kê bán lẻ hàng ngày trong tháng , nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện kê khai không trung thực thì công ty sẽ phải chịu trách nhiệm xử phạt theo pháp luật.


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL